Werking

Het beheer

Het bestuur

Samenstelling

In zijn actuele vorm wordt het Koninklijk Gesticht van Mesen beheerd door een «Commissie tot beheer» die bestaat uit zeven leden. De leden van de Commissie worden door de Koning benoemd voor een periode van zeven jaar. De mandaten zijn vernieuwbaar. Onder haar leden verkiest de Commissie, bij geheime stemming, een voorzitter en een ondervoorzitter. Al deze mandaten worden volledig vrijwillig en onbezoldigd uitgeoefend.
De beslissingen van de Commissie tot beheer die zonder verhaal zijn worden uitgevoerd door de secretaris-ontvanger. Zij staat in voor de volledige administratie van het Koninklijk Gesticht van Mesen.

Opdracht

De opdracht van de Commissie tot beheer bestaat er in de roerende en onroerende goederen van het Koninklijk Gesticht van Mesen te beheren om aldus jaarlijks over een optimaal bedrag te kunnen beschikken voor het vervullen van de sociale opdracht van de Stichting, voornamelijk het verstrekken van financiële tussenkomsten aan de gerechtigden.

Controle

De controle op het uitvoeren van deze opdracht wordt opeenvolgend verricht door een bedrijfsrevisor, door de voogdijminister, de Minister van Landsverdediging, en door het Rekenhof.

De sociale opdracht

De opdracht van de Stichting was duidelijk omschreven in het eerste artikel van de patentbrieven van Keizerin Maria-Theresia:

  1. Deze stichting heeft tot doel de opvoeding en het onderhoud te behartigen der kinderen van soldaten die in onze effectieve en actieve dienst overleden zijn of die er effectief en actief in dienen zullen of die ondergebracht zijn in de klasse der invaliden of in deze welbepaalde klasse overleden zijn; met dien verstande dat de kinderen van ouders, die overleden zijn in de gebieden onder onze heerschappij in de Nederlanden of van hen die er nog in leven zijn maar niet meer in staat om hun kinderen op te voeden, en na hen de kinderen die in deze provincies geboren zijn, en bij ontstentenis daarvan, zij wier vader of moeder in die landen geboren is, voorrang hebben op de anderen.

Heden ten dage zijn de uitvoeringsmodaliteiten van de sociale opdracht bepaald in het koninklijk besluit van 16 september 1969.

  1. Art. 4. – Het Koninklijk Gesticht van Mesen wendt de opbrengst van de wederbelegging alsmede zijn andere inkomsten uitsluitend aan ten behoeve van de door zijn Stichteres, Keizerin Maria-Theresia, in de octrooibrieven van 30 april 1776 bedoelde begunstigden, door het instellen van een stelsel tot verlening van dotaties, van steun voor de studies en het postuniversitair onderzoek, alsmede voor de beroepskeuze en de beroepsvestiging, van aanmoedigingen aan de families van de begunstigden en van stoffelijke en zedelijke hulp aan de in het reglement bedoelde personen. Met dit doel bepaalt de bestuurscommissie van het Koninklijk Gesticht van Mesen, binnen de drie maanden na dit besluit, in een door Ons goed te keuren algemeen reglement, de objectieve normen voor het organiseren en uitvoeren van zijn werkzaamheden voor de begunstigden van het Gesticht.

Bij het lezen van de artikels van dit koninklijk besluit stellen wij vast dat de doelstelling, in de geest althans, dezelfde bleef zoals deze door de Stichteres bepaald.

  1. Art. 18. – De aldus beschikbare inkomsten worden voorbehouden alleen aan de begunstigden van het Gesticht bedoeld door zijn Stichtster: de families, weduwen en wezen van niet begoede militairen die in dienst stierven, invalied of ziek werden of onbekwaam op normale wijze te voorzien in het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen.
  2. Art. 22. – De Commissie beslist in elk geval van tussenkomst over de geschikte vorm daarvan rekening houdend met de toestand, de middelen, het getal, de leeftijd en de mogelijkheden van de belanghebbende, evenals met de economische omstandigheden en de sociale evolutie.Deze tussenkomsten kunnen bestaan uit dotaties; uit steun bij de studies, de specialisatie en de postuniversitaire of wetenschappelijke opzoekingen; uit bijstand in de beroepsoriëntering en installatie; uit steun van elke aard aan de begunstigde families en materiële hulp aan de bij het reglement bedoelde personen of uit welke andere vorm ook van verwezenlijking der doelstellingen van het Koninklijk Gesticht, die de Commissie in overeenstemming zal achten met de natuur en de bestemming van het Gesticht.

Steeds bezorgd om een zo actueel mogelijk beleid te voeren besliste de huidige Commissie tot beheer reeds in 2002 tot de constructie van een website. Via deze weg wilde zij alle mogelijke gerechtigden de kans bieden om rechtstreeks, en met de tussenkomst van de Sociale Dienst van de Krijgsmacht of het plaatselijk O.C.M.W. een aanvraag voor tussenkomst in te dienen.

Dit modern communicatiemiddel zal toelaten om het bestaan en de werking van het Koninklijk Gesticht van Mesen meer bekendheid te geven en aldus toelaten om de rechthebbenden beter te informeren over de diverse aangeboden mogelijkheden, met name het indienen van een aanvraag gericht aan het Koninklijk Gesticht van Mesen, hetzij rechtstreeks door de aanvrager, hetzij door tussenkomst van een bevoegde sociale dienst.

Het uitvoeren van de sociale opdracht

Waaruit bestaan de tussenkomsten ?

Jaarlijks bepaalt de Commissie tot beheer, in uitvoering van de Art. 10 en 17 van het « Algemeen reglement van het Koninklijk Gesticht van Mesen » welk bedrag zij kan besteden aan het realiseren van haar sociaal doel.

Art. 10. – Vóór de 1e oktober van ieder jaar maakt de Commissie de begroting van ontvangsten en uitgaven voor het volgend jaar, voor goedkeuring, over aan de Minister van Landsverdediging.

Art. 17. – De Commissie tot beheer bepaalt ieder jaar het maximum bedrag van haar inkomsten dat zal aangewend worden tot verwezenlijking van de doelstellingen van het Gesticht, rekening houdend met de voorzienbare noodwendigheden, zijn inkomsten en de vereisten van goed beheer van zijn patrimonium.

De inschrijving van de aanvragen voor een eventuele tussenkomst wordt afgesloten op 1 oktober van het werkjaar. Na 1 oktober worden de aanvragen overgedragen naar het budget van het volgend jaar.

Hoe gebeurt de toekenning van de studiebeurzen ?

De aanvraag tot tussenkomst kan rechtstreeks bij het Koninklijk Gesticht van Mesen ingediend worden door de aanvrager of door tussenkomst van een bevoegde sociale dienst. Zie hierna “Indienen van een aanvraag”. Na het afsluiten van de inschrijvingen op 1 oktober worden alle dossiers zeer grondig bestudeerd.

Er wordt o.a. nagegaan of de aanvrager werkelijk gerechtigde is en of zijn toestand het verlenen van een dotatie werkelijk rechtvaardigt. Met andere woorden, wie over voldoende financiële middelen beschikt komt niet in aanmerking.

Het indienen van een aanvraag betekent NIET dat automatisch een dotatie wordt verstrekt.

Tijdens de laatste commissievergadering die gewijd wordt aan de toekenning van de dotaties beslist de Commissie tot beheer over de bedragen die zij toekent. De begunstigden worden van deze dotatie op de hoogte gebracht.

De aanvragers wier dossier niet in aanmerking kwam worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Het koninklijk besluit voorziet geen bezwaar.

Er wordt geen briefwisseling gevoerd over de ingediende dossiers.

Indienen van een aanvraag.

Aanvraagformulier (PDF)

Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier contacteert u het secretariaat 02/646.60.53. Raadpleeg eveneens de rubriek “Veel gestelde vragen“.

Om het Koninklijk Gesticht toe te laten uw dossier op te stellen, dient u een volledig standaardformulier in te vullen en te verzenden naar het Koninklijk Gesticht van Mesen.

OPGELET ! een document in PDF-formaat dient enkel om blanco af te drukken, zodat U het met de hand kan invullen.

Webdesign & Hosting door All @ Internet